Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni dostępnej pod adresem: biblioteka-przystajn.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2009

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

 • niektóre zdjęcia nie mają opisów

 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

   

Katalog biblioteczny Libra Net dostępny na stronie biblioteki jest zgodny ze standardem WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04. Aktualizacja 2021-03-01. Aktualizacja 17.02.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 Renata Małyska-Pilśniak

 E-mail: kontakt@biblioteka-przystajn.pl

 Telefon:(34) 3191026

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni, ul. Targowa 5, 42-141 Przystajń

 • Biblioteka usytuowana na parterze w budynku wielofunkcyjnym. Na zewnątrz i wewnątrz budynku schody. Na zewnątrz budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem dostępny parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz brak windy lub innego tego typu udogodnienia dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz. Nie wszystkie przejścia w bibliotece są dostępne dla niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.


 


 


  

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny